What did I do wrong 1

External sources (not checked)

What IversucHthave,als I talked to member states about all of these aspects of trade, either through work diei didand in particular through discussions with small businesses across Europe, where it is very important to me that they should have real opportunities for more than 3% of them to trade outside of the European Union - to take up issues that either remain - issues that we have not resolved one way or another - or that are particularly important to certain countries.
Vad yesG har förkt göra medan jag har talat med medlemsstaterna om alla dessa synpunkter på tradel ar att samla ihop frågor, antingen genom det work som jag utratstat - also speciellt genom att tala med småföretag i hela Europe somjag ar my mycket affairs om ska fåeter kliga may be attested Fler än tre procent av dem kan börja handla med företag utanför EU - som antingen har uppskjutits - saker som vi inte har fattat beslut om i ena eller andra riktningen - eller helt enkelt frågor which countries have särskilt strong åsikt om.
By the fourth plea in law, the applicant claims that the Commission misinterpreted and applied Article 107 (3) (b) TFEU and of the discretion it has in the field of State aidGe,not correctGebrewcHhave made,da In any case, the payments from 2009 should have been regarded as compatible with the common market due to the known economic disturbance of the entire Greek economy and the entry into force of a provision of primary law of the European Union not from the entry into force of a communication from the Commission, like the provisional Community support framework was, could depend.
Fjärde reasons: Commissions have been gjort en felaktig tolkning och tillämpning of article 107.3 b FEUF together with använt sitt utrymme för eget skön, vad rör statliga stöd, påett felaktigt sätt, eftersom åtminstone utbetalningarna år 2009 måste anses vara förenliga med den Gemensamma marnaden på Grund av de allvarliga och uppenbara problem som den Grekiska ekonomin i sin helhet lider av, varvid frågan huruvida en bestämmelse i Europeiska unions primary council ska anses had i force inte kan vara av depending on att ett meddelande från commissions såsom Tilld Due gemenskapsram för statliga stödåtgärder (CCTS), trades i Kraft.
It also alleges that the General Court ruled in the judgment under appeal that the appellant had failed to show that the missing files could have been useful for its defense on the grounds that it did not bring an action before the General Courttendhave made,mit whom she had denied the existence of the agreementdde,Whatsie even in the absence of access to the file could have done, although the appellant had already made this complaint to the Commission and the content of the lost documents could no longer be ascertained by anyone (fourth part).
Plaintiffs vänder sig vidare mot att tribunalen i den överklagade domen ansett att plaintiffs inte visat att de förlorade handlingarna hade kunnat vara av nytta för dess försvar med motiveringen att complainants inte Anfört någon grund vid tribunalen där denna ifrågasätter att ett avvalley förelåg, vilket klaganden hade kunnat göra aven om denne inte hade haft tillgång till handlingarna i målet, trots att plaintiffs, denna grund vid commissions och ingen length can avgöra vad de förlorade handlingarna hade för innehåll (fjärde delgrunden).
For this purpose geltendmade,dass the Commission failed to determine that the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ordered the termination of the Framework Partnership Agreement and the continuation of the Specific Grant Agreement for a project that is different in composition and content from the project in the notice the tender differed, agreed, violated Annex I of the Framework Partnership Agreement undnot correctangewatdthave,iMre exceeded powers and, in particular, distorted facts, failed to fulfill an essential requirement, violated logic and the general principle of proper administration and the related principles of good faith, transparency, impartiality and proportionality as well as the principle violated the protection of legitimate expectations.
Sokand anser att komissions borde ha slagit almost add när Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och culture beslutade att ”Framework Partnership Agreement” skulle upphöra att gälla och att "Specific Grant Agreement ”until the omfatta ett project som, vad beträffar sammansättning och innehåll, skiljer sig från projects i meddelandet om upphandling, åsidosatte organet bilaga I till” Framework Partnership Agreement ”och tillämpade denna concluded.
The second plea, which concerns the public storage sector - rice, alleges that the correction was made without a valid legal basis because the European Commission was complying with Articles 4 and 6 of Regulation (EC) No 2148/96 (2)not correctauso calledeleGthave;Hilf wise, geltendmade,dhe The principle of proportionality had been disregarded.
För det andra, rörande sektorn för public lagring av ris anförs att korrigeringen har gjorts utan valid rättslig reason, the commissions har tolkat artiklarna 4 och 6 i förordning (EG) nr 2148/1996 (2) completed, alternatively att proportionalefttetsprincipen har åsidosatts.
Second, the Commission stated that the guidelines on the procedure for setting fines, which are fixed under Article 15 (2) of Regulation No 17 and Article 65 (5) of the ECSC Treaty, date back to 1998 (2) ('the guidelines 1998)not correctangeapplies, since it i) does not take into account the size of the market concerned when setting the fineagenhaveund since they ii) do not adequately recognizeatnthave,dass the plaintiffs did not denounce the factsddenwould have, WhatdaraIt can be seen that only a 1% reduction has been granted for this contribution.
Sökandena har för det andra hävdat att commissions tillämpade riktlinjerna för beräkning av böter som döms ut enligt article 15.2 i förordning nr 17 and article 65.5 i EKSGfördraget (2) (nedan kallade 1998 års riktlinjhe för beräkning av böter) completed genom att (i) underlåta att ta storleken av den relevanta marinades i beaktande vid fastställand av böterna och (ii) underlåta att på ett riktigt sätt ta i beaktande det factum att sökandena inte har denied sakomständigheterna, vilket visas av att sökandenas böter endast har satts ned with 1 percent på denna reason.
IHabe there should be no self-criticism on the part of the Council and the Commissionrt,Whatwirdid wrong,nacSince we have invested billions of euros.
Jag har inte heyrt någon självkritik fråndeplate kommeationsi fråga Om vad vi gjorde för fel, efter att Ha satsat milYesrder euro.
Given the urgent need for solutions to a river whose exposure to toxins is increasing day by daymmt,I havebereits attention to this situation in my questions of September 1997 (question E-2683/97) (1), June 1998 (E-1906/98) (2) and March last year (question that went unanswered)ksammade.
Med hänsyn till kravet på att skyndsamt finnalösningar för en flod vars vatten förgiftas alltmer ju mer tiden går, har undertecknad redan stallen frågor also påtalat situations in September 1997 (fråga E-2683/ 97) (1), i June 1998 (E-1906/98) (2) och i mars förra året (frågan har inte besvarats).
S.ieto havenichtswrong,Gegdo not violate anything, undImuss To tell this House and the Commission straight out tonight that farmers in Northern Ireland have been seriously abandoned, not only by our own Department of Agriculture, the DARD, as it is called in Ireland, but above all by the incompetent, weak Minister and seems unable to solve the problem.
D.e har inte gjort n / Agot fel, inte gjort sig skyldiga till något brott, och jag måste i kväll uppriktigt säga till parlamentet och till commission ledamoten att jag anser att jordbrukarna i Northern Ireland har lämnats i sticket, inte bara av vårt jordbruksdepartement, allt det körallas i Northern Ireland Verkar vara oduglig, svag och oförmögen att solu problemet.
Contrary to the Honorable Member's assumption, at no point was I “tempted” to “tell the budgetary authority the untruth”, undI havekeinerleiwrongA.ngaveenmade.
I motsats till vad som sägs i parlamentsledamotens fråga har jag inte vid något tillfalls blivit ”vilseledd” att ”ge false informatokn till budgetmyndigheten ”, oh hunt har inte lämnat några felaktiga uppgifter.
In support of their action, the applicants first submit that the Commission has Article 81 (1) EC and Article 23 (2) of Regulation No 1/2003 (1)not correctangeappeals by holding the applicants for an infringementtbarhave made,die was committed by its subsidiary.
Till stöd för sin ansökan hävdar sökandena för det första att commissions tillämpat article 81.1 EC och article 23.2 i förordning 1/2003 (1) completed när the fann att sökandena ansvarade för överträdelser som deras dotterbolag begått.
Twotenshavedas Court of First Instance the Community noecHtnot correctauso calledlaid and chosenndt,Whatden Violation of the non-retroactivity rule with regard to compliance with the disclosure requirements, and his judgment contained contradicting considerations in this regard.
Genome sin andra reasonr klagto the llande att forstainstansrätten har tolkat och tillämpat gemenskapsrÄkillett felaktigt sätt med avseende on åsidosättande av principen om förbud mot retroactive tillämpning vad gäller finansieringarna together with motiveringen till domen är motsägelsefull i namely avseende.
The Community institutions claim that the normal value for sienot correctermiddelt,Whatdiitartificially obtainedöHthave;sie would have made a wrong comparison with the export price and therefore wrongly assumed dumping in violation of Articles 1 and 2 of the basic regulation (2) and thereby committed a number of manifest errors of assessment and violated fundamental principles of Community law.
Sökanden har gjort gällande att gemenskapsinstitutionorna completed fastsvalleylt secandens normalvärde vilket inneburit att det ökat onaturlig mycket, att de gjort en felaktig jämförelse med exportpriset och således felaktigt Kommit fram till att det föreligger dumpning, vilket innebär ett åsidosättande av artjort 2, och 2 attande av giklarna 1 och 2 i de basic skyldiga till flera uppenbart felaktiga bedömningar och åsidosatt grundläggande gemenskapsrättsliga principer.
I havedie Person from my constituency referred to Council Directive 92/12 / EEC (1), but it remains unclear whether “Smokes Direct”, a profit-making organization, would do itbunGdokannthat she is acting as an agent and not as a seller, and it is also not klar,WhatunteIn such circumstances it is technically considered a "gift".
Jag hänvisade min väljare till rådets directive 92/12 / EEG (1), men det frame inte clear of the detta om Smokes Direct, som Ärett vinstdrivother företag, har rätt att i sin reklam säga att de kan att agera som ombud och inte som säljare.
The appealMrermakesweithe claims the court for public Tues.ensthavedas Community law in the following pointsktennot correctauso calledelaborated and applied: firstly, in view of the specific circumstances of the present case, compliance with the obligation to state reasons could only have been guaranteed by a written notification of the reasons for his dismissal; secondly, his dismissal due to an isolated incident constituted an obvious error of assessment and thirdly, his rights of defense were violated because he had been heard when the decision to release him had already been taken, because neither an investigation nor disciplinary proceedings had been initiated against him, because relevant parts of the file had not been transmitted to him and he was among those brought against him Allegations had not been heard.
Därutöver gör klaganden gällande add personal domstolen Har tolkat och tillämpat gemenskapsrätten felaktigt i följande avseenden: complainants anför för det första att iakttagandet av motiveringsskyldigheten, mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i förevarande case, upast säkerställts genom för för det första att iakttagandet av motiveringsskyldigheten, mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i förevarande case, upast säkerställts genome för för det första and league medpsd In uppenbart oriktig bedömning med avseende on hans uppsägning on the ground of vissa enstaka omständigheter, also för det tredje att then rätt till försvar åsidosatts that han gavs may be possible att yttra sig först efter det that beslutet om upstaka up fatt och det inte inletts något disciplinärt förfarande gentemot honom, han inte meddelats vad den avgörande criticisms mot honom bestod i, och han inte ombetts förklara sin inställning till the criticism som riktats mot honom.
Ibin very much agree with him that everyone see muss,what wrongwuapproxe.
Jag hållhe verkligen med honom om att var och en för sig måste undersöka vad som har gjorts fel.
In my written question E-2043/01 (1)I havedie Commission attentiveksammade,dass she may have been misled by her own anti-fraud services in the so-called MED affair (estimated damage: EUR 20 million).
I. min skriftliga fga E-2043/01 (1) gjorde hunting commissions updated on the i samband med de så kallade Med affairs (uppskattad förlust: 20 miljoner EUR) possibly vilseletts av sina egna avdelningar med ansvar för bedrägeribekämpning.
Therefore maychteIden Development Committee and also Ms. Van Lancker congratulate the possleftcHhave made,dass this debate is taking place today and tomorrow we will be adopting a resolution which will then be exactlyigt,what wrongGelais called.
Jag vill därför gratulera utskottet för utvEckling och även Anne Vat Lancker som har sett till att den här debates hålls här i dag also att vi i morgon kommer att anta en resolution som innehåller en noggrann redogörelse av vad som gick fel.
But that doesn't change anything dem,what IHihe earlier GermanleftcHhave made,dass we have to be careful, even in the small things, that we do not forget the guiding culture of a socio-ecological orientation in European agricultural policy and that we always check the measures to see whether the effects are going in the right direction.
M.en det changeable inte någonting i det som jag tidigare klargjorde här, att vi också i the lilla måste se upp, att vi inte glömmer att utforma den europeiska jordbruksmodellen efter ett socialt-ekologiskt monster and att vi alltid prövar om våra åtgärder ger result som går i rätt riktning.
I have to say that I am relieved that Mr Clark and Mr Helmer find the report irrelevant because it was feared that theressIbei so much praise for the report epartlyasdid wrongkönnif they had liked him himself.
Jag måste säga att jag är lättad över att Derek Roland Clark and Roger Helmer besides attänkandet är omotiverat. Jag var same orolig över att betänkandet fuck alltför mycket beröm, och att jagledes måste ha gjort något fel om avend ansåg add soaked up especiallyr godtagbart.
Has committed a legal error, its duty to provide a comprehensive and proper justification for its decision has not a) caused the competent authority to comply with the plaintiff and in any case violate its legitimate confidence. to reduce the provisionally recognized amount by adding the adjustment coefficient to that amount. The applicant points out that the move at issue was multiplied and actually took placendenhave, Whatunter is proven, among other things, by the notice given to the tenants of his apartment in Rome and by the expenses that b) the amount requested by the plaintiff for the importerhave made,um to be able to inhabit these.
Han anser att commissions inte enbart lidit till följd av att svaranden har underlåtit att uppfylla kravet på en correct och uttommande motivering, utan även har gjort sig skyldig till en felaktig a) har uppmanat the authorities myndigheten att minska rättstillämpingen in article 6 bestämning vid tämmingen i den kvantitet som sökanden preliminärt tilldelats bilaga VII till tjänsteföritkrifterna oh add kommission genom att denna kvantitet multiplicerats med justeuchange Allesa omstandsighethe har åsiDOSatt hats berättigade ringskoefficienten, förväntningar.
Pleas in law: The plaintiffsheinmakesGeaccording toend that the OHIM infringed Article 8 (1) (b) of Regulation (EC) No 40/94ßenhave,indem it this suggestriftnot correctauso calledeleGthave,und that the contested decision infringed essential formal requirements (the mark was not properly designated in the notice of opposition, the relevant information on the earlier mark on which the opposition was based was not communicated to the plaintiff within the time limit set as binding, and the decision on costs is flawed).
Reasonsr: Sokanden åberopar att harmoniseringsbyrån åsidosatt article 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 genome att ha gjplace en factual tolkning av densamma. Det ifrågasatta beslutet strider mot vesentliga formföreskrifter (varumärket är inte vederbörligen angivet i invändningsinlagan; de relevanta uppgifterna om det äldre varumärke som låg till grund för invändningen har inte delgivits sökuten företid om föreskrifter;